تست نوشته برای برنامه

jhgjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhkkkkkkkkkkuiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuughhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

sare kari

 

– خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.

– سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط ارتباط هاست

– پرتال کاربران : وبگاهی به آدرس http://ertebathost.ir/portal/ که خریدار در آنجا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده؛ آنها را تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز رسانی است. کلیه مکاتبات الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با ارتباط هاست در آنجا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است.

– تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.

– Spam (هرزنامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.

ghamgin

 

– خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.

– سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط ارتباط هاست

– پرتال کاربران : وبگاهی به آدرس http://ertebathost.ir/portal/ که خریدار در آنجا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده؛ آنها را تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز رسانی است. کلیه مکاتبات الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با ارتباط هاست در آنجا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است.

– تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.

– Spam (هرزنامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.

tanz

 

– خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.

– سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط ارتباط هاست

– پرتال کاربران : وبگاهی به آدرس http://ertebathost.ir/portal/ که خریدار در آنجا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده؛ آنها را تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز رسانی است. کلیه مکاتبات الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با ارتباط هاست در آنجا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است.

– تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.

– Spam (هرزنامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.

avaz

– خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.
– سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط ارتباط هاست
– پرتال کاربران : وبگاهی به آدرس http://ertebathost.ir/portal/ که خریدار در آنجا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده؛ آنها را تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز رسانی است. کلیه مکاتبات الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با ارتباط هاست در آنجا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است
– تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.
– Spam (هرزنامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.